Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Đơn hàng May Mặc đi Nhật Bản có chi phí xuất cảnh thấp nhất. Công việc làm xong nhà xưởng tương đối ổn định, việc làm thêm nhiều. Hiện tại, mỗi tháng công ty xuất khẩu lao động Abs Vietnam có từ 4-6 đơn may mặc. Lương cơ bản 28 – 32 triệu đồng/tháng chưa tính làm thêm. Điều kiện đăng ký Xuất khẩu lao động nhật bản Số lượng: 18 nữTuổi: 18 –

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Đơn hàng May Mặc đi Nhật Bản có chi phí xuất cảnh thấp nhất. Công việc làm xong nhà xưởng tương đối ổn định, việc làm thêm nhiều. Hiện tại, mỗi tháng công ty xuất khẩu lao động Abs Vietnam có từ 4-6 đơn may mặc. Lương cơ bản 28 – 32 triệu đồng/tháng chưa tính làm thêm. Điều kiện đăng ký Xuất khẩu lao động nhật bản Số lượng: 18 nữ Tuổi: 18

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Bài viết mới

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Đơn hàng May Mặc đi Nhật Bản có chi phí xuất cảnh thấp nhất. Công việc làm xong nhà xưởng tương đối ổn định, việc làm thêm nhiều. Hiện tại, mỗi tháng công ty xuất khẩu lao động Abs Vietnam có từ 4-6 đơn may mặc. Lương cơ bản 28 – 32 triệu đồng/tháng chưa tính làm thêm. Điều kiện đăng ký Xuất khẩu lao động nhật bản Số lượng: 18 nữ Tuổi: 18

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Fanpage

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Đơn hàng May Mặc đi Nhật Bản có chi phí xuất cảnh thấp nhất. Công việc làm xong nhà xưởng tương đối ổn định, việc làm thêm nhiều. Hiện tại, mỗi tháng công ty xuất khẩu lao động Abs Vietnam có từ 4-6 đơn may mặc. Lương cơ bản 28 – 32 triệu đồng/tháng chưa tính làm thêm. Điều kiện đăng ký Xuất khẩu lao động nhật bản Số lượng: 18 nữ Tuổi: 18

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Đơn hàng May Mặc đi Nhật Bản có chi phí xuất cảnh thấp nhất. Công việc làm xong nhà xưởng tương đối ổn định, việc làm thêm nhiều. Hiện tại, mỗi tháng công ty xuất khẩu lao động Abs Vietnam có từ 4-6 đơn may mặc. Lương cơ bản 28 – 32 triệu đồng/tháng chưa tính làm thêm. Điều kiện đăng ký Xuất khẩu lao động nhật bản Số lượng: 18 nữ Tuổi: 18

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Tuyển 18 nữ làm may khăn mặt tỉnh Ehime

Đơn hàng May Mặc đi Nhật Bản có chi phí xuất cảnh thấp nhất. Công việc làm xong nhà xưởng tương đối ổn định, việc làm thêm nhiều. Hiện tại, mỗi tháng công ty xuất khẩu lao động Abs Vietnam có từ 4-6 đơn may mặc. Lương cơ bản 28 – 32 triệu đồng/tháng chưa tính làm thêm. Điều kiện đăng ký Xuất khẩu lao động nhật bản Số lượng: 18 nữ Tuổi: 18

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 10 nam xây dựng tổng hợp lương cao tỉnh Shizuoka

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Tuyển 6 nam nông nghiệp trồng hoa tỉnh Okinawa

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?

Visa đặc định Tokutei Gino là gì ?